Excel a jeho využití ve středoškolské matematice – 1. díl

17. 3. 2022 Office 365

Excel je bezpochyby program známý všem studentům. Kolik z vás jej ale používá k řešení školních úkolů do matematiky? V tomto článku se zaměříme na aritmetické operace a ukážeme si, kde se v Excelu nachází a jak je propojit s látkou vyučovanou na středních školách.

Buňky

Nejprve si vymezíme základní pojmy, které budeme používat.

Začneme buňkou – tak se nazývá každý z obdélníků v excelovém sešitě. Každá buňka má svůj název, který se skládá z písmena a číslice. Pojmenování se odvíjí od souřadnic na levém a horním okraji sešitu – sloupce se značí písmeny abecedy, řádky jsou očíslované (např. A1). Máme možnost si buňku přejmenovat, abychom si nemuseli pamatovat její kryptickou souřadnici. Buňku přejmenujeme tak, že na ni nejprve klikneme, poté libovolně přejmenujeme název v Poli názvů (nachází se mezi pásem karet a souřadnicemi s písmeny, hned vedle rámečku na zadávání vzorců) a potvrdíme enterem. Jen si musíme dát pozor na to, že jméno začínající číslicí nebo obsahující mezery Excel nevezme. Takto můžeme přejmenovat i celou oblast buněk, stačí, když při výběru buněk budeme držet klávesu Ctrl.

Na obrázku je vidět, jak vypadá buňka, kterou jsme přejmenovali.
Příklad pojmenované buňky | zdroj: Excel
Na prvním obrázku máme několik označených buněk a nové jméno pro vybranou oblast. Na druhém obrázku vidíme, že po kliknutí na buňku se vlevo nahoře objeví nový název.
Příklad přejmenování několika buněk najednou | zdroj: Microsoft Excel

Základní aritmetické operace v Excelu

Nyní se již můžeme vrhnout na čtyři základní aritmetické operace – sčítání, odčítání, násobení a dělení. Pokud máme dvě a více buněk, jejíž hodnoty bychom chtěli sečíst, klikneme nejprve do buňky, kde chceme výsledek uchovávat. Do rámečku s názvem Řádek vzorců (vedle Pole názvů) napíšeme znaménko = (rovná se), to aby Excel věděl, že od něj budeme chtít něco vypočítat. Kdybychom toto znaménko zapomněli, vše, co bychom napsali, by se přepsalo do buňky, ale k žádnému počítání by nedošlo. Za znaménko rovná se budeme psát názvy buněk, mezi které vložíme znaménko operace, kterou chceme vykonat. Názvy můžeme buď zadávat manuálně, nebo jednoduše zvolit danou buňku kliknutím, napsat znaménko + (plus) a zvolit druhou buňku. Po stisknutí Enteru se operace automaticky vykoná.

Na obrázku je příklad toho, jak můžeme v Excelu sčítat hodnoty dvou buněk.
Sčítání | zdroj: Excel

Na našem obrázku máme dva sloupečky s čísly. Budeme vždy chtít sečíst levý s pravým a součet uložit do sloupce nadepsaného Sčítání. Abychom nemuseli opisovat vzorec stále dokola, stačí, když chytneme zelený puntík v pravém dolním rohu buňky, která již daný vzorec nese a popotáhneme jej ve sloupci až do místa, kde budou sečtené hodnoty končit.

Obrázek ukazuje sloupec automaticky sečtených hodnot.
Automatické sečtení | zdroj: Excel

Výhodou této funkce oproti manuálnímu sčítání (odčítání, násobení, dělení…) je, že když se změní hodnota některého sčítance, změní se automaticky také výsledek součtu.

Stejně jako sčítání můžeme hodnoty odčítat, násobit nebo dělit. Jediný rozdíl je, že místo znaménka + (plus) zvolíme – (minus) pro odčítání, * (hvězdičku) pro násobení, / (lomeno) pro dělení. U dělení si musíme dávat pozor na to, že nelze dělit nulou. Pokud tak uděláme, Excel nás na to upozorní.

Při dělení nulou nás na to Excel upozorní hláškou #DĚLENÍ_NULOU!
Dělení nulou | zdroj: Excel

Vlastní chybové hlášení s podmínkou KDYŽ

Chybové hlášení od Excelu si můžeme ošetřit podmínkou KDYŽ. Při zadávání vzorce dělení stačí kliknout nalevo od Řádku vzorců na symbol f(x) (Vložit funkci), vybrat KDYŽ a zadat naši podmínku (v našem případě jmenovatel=0), co se stane, když podmínka nastane (napsat nám, že ve jmenovateli je nula) a co má Excel udělat, když k podmínce nedojde (ve jmenovateli není nula= Excel může hodnoty vydělit).

Na snímku obrazovky je tabulka pro vytváření funkce KDYŽ.
Vytváření vlastní chybové hlášky | zdroj: Excel
V tabulce na snímku je ukázána vlastní chybová hláška s textem „Jmenovatel nesmí být 0!"
Ukázka vlastní chybové hlášky | zdroj: Excel

Funkce SUMA

Hodnoty v Excelu můžeme sčítat také pomocí funkce SUMA. Hodí se především při sčítání většího množství buněk. Za znaménko = na Řádku vzorců napíšeme SUMA a do závorky zadáme jména buněk, které chceme sčítat, oddělujeme je středníkem. Při zadávání jména funkce se nám automaticky sama nabídne a po kliknutí nám bude našeptávat, které údaje k výpočtu potřebuje. Po zadání všech buněk uzavřeme závorku a potvrdíme klávesou Enter. Pro násobení hodnot můžeme využít funkci SOUČIN (anglicky PRODUCT).

Na obrázku je příklad použití funkce SUMA.
Funkce SUMA | zdroj: Excel

Pokročilejší nastavení u dělení

Ještě chvíli zůstaneme u dělení. Častokrát nám desetinné číslo jako výsledek dělení vyhovovat nebude, jako například, když budeme rozdělovat lidi do skupinek. Proto existuje možnost celočíselného dělení. Do Řádku vzorců napíšeme =QUOTIENT(dělenec; dělitel). Výsledkem bude podíl zadaných hodnot bez zbytku, například po vydělení hodnot 3 a 2 získáme číslo 1. Pro zjištění zbytku po dělení používáme vzorec =MOD(dělenec; dělitel).

Na snímku jsou dva sloupce s hodnotami, jejich podíl, celočíselný podíl a zbytek po dělení.
Celočíselné dělení a zbytek po dělení | zdroj: Excel

Mocniny, odmocniny, absolutní hodnoty a kombinatorika

Základní aritmetické operace už umíme, můžeme si tedy ukázat, jak v Excelu spočítáme složitější operace, jako jsou mocniny, odmocniny, absolutní hodnoty, faktoriály, kombinace a variace bez opakování.

Mocniny a odmocniny

Začněme mocninami. Použijeme funkci POWER, u které do závorky zadáme dvě hodnoty. První je umocňované číslo, druhá exponent. Obě hodnoty navzájem oddělíme středníkem. Druhý způsob je pomocí vlastního zápisu, za rovná se tedy napíšeme umocňované číslo, poté následuje znak ^ (Alt+94) a nakonec zadáme hodnotu exponentu.

Obrázek ukazuje skoupce se základem mocniny, exponentem a výsledkem mocnění.
Mocniny v Excelu | zdroj: Excel

Druhou odmocninu čísla získáme pomocí funkce ODMOCNINA (anglicky SQRT), které jako argument zadáváme pouze odmocňované číslo. Při počítání jiné než druhé odmocniny musíme využít umocňování, buď skrze funkci POWER, nebo syntaxi se stříškou, jen s tím rozdílem, že exponent bude zlomek (tedy třetí odmocninu zadáme jako 1/3, čtvrtou odmocninu jako 1/4 …). Zároveň si musíme dát pozor na to, že sudou odmocninu nemůžeme použít na záporné číslo. Jak lze vidět v buňce B8 na obrázku, Excel nám chybu oznámí hláškou #ČÍSLO!

Na obrázku je příklad druhých a třetích odmocnin v Excelu.
Druhé a třetí odmocniny | zdroj: Excel

Absolutní hodnoty

Absolutní hodnotu čísla získáme díky funkci ABS, do závorky zadáváme buď číslo, jehož absolutní hodnotu zjišťujeme, nebo jméno buňky.

Kombinatorika v Excelu

Stejně jednoduše funguje taky počítání faktoriálů. Pro jeho zjištění existuje funkce FAKTORIÁL, jako argument zadáváme číslo, z něhož chceme faktoriál vypočítat.

Podobně fungují kombinace, do funkce KOMBINACE zadáváme 2 argumenty – nejprve číslo, které značí, z kolika položek vybíráme, pak číslo, které udává, kolik míst chceme zaplnit.

Na obrázku jsou tři tabulky, jedna znázorňuje počítání absolutních hodnot, druhá faktoriálů a třetí kombinací.
Absolutní hodnoty, faktoriály a kombinace | zdroj: Excel

Při počítání variací bez opakování můžeme využít funkci PERMUTACE (jméno funkce může být zavádějící, v Excelu se funkce permutace používá pro výpočet variací bez opakování). Té zadáváme do závorky dvě hodnoty. První je počet všech prvků, které máme k dispozici, druhá je, kolik „políček“ chceme zaplnit. Na následujícím obrázku v druhém řádku si také můžete všimnout, že variace bez opakování z čísel 7 a 7 je jiný způsob zápisu faktoriálu z čísla 7.

Snímek obrazovky ukazuje příklady výpočtů variací bez opakování.
Funkce PERMUTACE | zdroj: Excel

Změna formátu čísla

Může se stát, že se nám nebude líbit způsob, jakým je zapsané číslo v excelové tabulce – může být například moc velké, nebo se jednat o číslo s dlouhým desetinným zápisem. Pro tento případ se na kartě Domů nachází oddíl Číslo. V něm je rozbalovací nabídka, kde můžeme hodnotu v buňce změnit na libovolný formát, například Datum nebo Měna. V tomto článku se podíváme na ty, které by se nám v matematice mohly hodit nejčastěji, tedy Matematický nebo Zlomek.

Matematický formát

Matematický formát nám pomáhá zobrazit čísla v exponenciálním zápisu. Původní tvar změní na takový s výskytem písmene E, za které přičte nebo odečte určitou hodnotu n. Obecný zápis matematického druhu je tedy E+n. N značí exponent čísla 10, kterým se předchozí část výrazu násobí. Pokud například použijeme funkci na číslo 500, Excel hodnotu změní na 5,00E+2. Znamená to, že 5,00 vynásobí číslem deset na druhou, tedy stem.

Pokud klikneme na šipku v pravém dolním rohu oddílu Číslo, zobrazí se tabulka, ve které můžeme dodatečně upravit počet desetinných míst v zápisu.

Na fotce je tabulka s dvěma sloupci. V prvním jsou klasické hodnoty, v druhém stejná čísla, jen v matematickém formátu.
Číselný formát matematický | zdroj: Excel

Formát Zlomek

Druhým formátem, který si představíme, je Zlomek. Najdeme jej opět v sekcí Číslo. Tvar čísla upraví na hodnotu zlomku v základním tvaru. V tabulce Formát buněk máme možnost změnit jmenovatele zlomku třeba na poloviny nebo setiny.

Na obrázku jsou sloupce se základní hodnotou čísla, jejím matematickým formátem, zlomkem a zlomkem na setiny.
Desetinné číslo, matematický formát, zlomek a zlomek na setiny | zdroj: Excel

Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel

I pro zjišťování nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele najdeme v Excelu funkci. Pro nejmenší společný násobek existuje zkratka =LCM() (Least Common Multiple), pro největší společný dělitel =GCD() (Greatest Common Divisor). Do závorek zadáváme čísla, pro která údaj zjišťujeme a oddělujeme je středníkem.

Na fotce jsou dvě tabulky s ukázkou použití funkcí LCM a GDC.
Funkce LCM a GCD | zdroj: Excel

Logaritmy v Excelu

Na řadě jsou logaritmy. Buď můžeme použít funkci =LOG(), která nám vrátí hodnotu dekadického logaritmu z čísla v závorce, nebo také zvolit funkci =LOGZ(). Pokud jí zadáme jen jeden parametr, vrátí nám stejnou hodnotu jako předchozí funkce, tedy logaritmus o základu 10. Ale na rozdíl od =LOG() dokáže funkce =LOGZ() vypočítat i logaritmus o jiném základu. V tom případě musíme napsat námi zvolenou hodnotu základu do závorky, hned za první číslo a středník.

Na snímku je tabulka, kde jsme použili funkce =LOG(), =LOGZ() se základem 10 a =LOGZ() s základem jiným než 10.
Logaritmy | zdroj: Excel

Porovnávání

Nyní si ukážeme, jak lze jednotlivé hodnoty porovnávat. Jeden možný způsob je pomocí podmíněného formátování, na které již na blogu vyšel článek.

Porovnávat dvě hodnoty můžeme také klasicky, pomocí znamének jako = (rovná se), < (menší než) a >(větší než). Po napsání dvou hodnot do Řádku vzorců za znaménko = se nám v buňce vypíše buď PRAVDA, nebo NEPRAVDA, záleží, jestli zadaný výraz platí, nebo ne. Operátory se dají kombinovat, setkáme se tu tedy i s dvojicemi znaků <>(nerovná se), <=(menší než nebo rovno) nebo >=(větší než nebo rovno).

Na snímku je tabulka s ukázkou použití všech zmíněných operátorů.
Porovnávání | zdroj: Excel

Porovnávání pomocí funkce KDYŽ

Často se k porovnávání hodnot používá funkce KDYŽ. Do závorky nejprve zadáváme určitou podmínku, za středník poté napíšeme, co se stane, když bude podmínka platit a jako třetí argument řekneme Excelu, co má udělat, když podmínka pravda nebude.

Na obrázku je příklad porovnávání hodnot pomocí funkce KDYŽ. V levém sloupci jsou hodnoty (počet gramů borůvek), v pravém sloupci se buď vypsalo "Máme dost borůvek na koláč", když bylo množství borůvek více než 400g, nebo "Borůvek je málo, sbírej dál", když jich bylo méně.
Porovnávání pomocí funkce KDYŽ | zdroj: Excel

Průměry v Excelu

Aritmetický průměr

Pro výpočet aritmetického průměru potřebujeme funkci =PRŮMĚR(), která jako argumenty do závorky přibírá číselné hodnoty nebo názvy buněk obsahující čísla, ze kterých chceme průměr vypočítat.

Na obrázku je příklad použití funkce =PRŮMĚR(), ze zadaných čísel 1, 15, 27 a 30 Excel vypočítal aritmetický průměr s hodnotou 18,25.
Aritmetický průměr | zdroj: Excel

Vážený průměr

Aritmetický průměr nemůžeme použít v případě, že hodnoty, se kterými počítáme, mají jinou váhu. Typickým příkladem jsou známky ve škole. Známka z písemky bude mít větší hodnotu než jednička z domácího úkolu. Proto se používá vážený průměr, který bere v potaz i rozdíly v důležitosti jednotlivých prvků.

Počítáme jej tak, že každou známku vynásobíme její váhou, známky sečteme a celý náš výsledek ještě vydělíme součtem vah všech známek.

Na snímku obrazovky je výpočet váženého průměru z pěti různě důležitých známek bez použití jakékoliv funkce.
Vážený průměr bez použití funkcí | zdroj: Excel

Takové počítání je ale složité a je jen otázkou času, než uděláme chybu v zadávání některého údaje. Funkce přímo na výpočet váženého průměru v Excelu bohužel neexistuje, ale můžeme si práci usnadnit pomocí dvou jiných funkcí, a to =SOUČIN.SKALÁRNÍ() a =SUMA().

Vzorec začneme výrazem =SOUČIN.SKALÁRNÍ(), do závorky nejprve zadáme všechny číselné hodnoty bez jejich měr důležitosti (označíme je táhnutím myší), teprve za středník přidáme všechny váhy hodnot před středníkem (opět označíme všechny buňky odpovídajících hodnot) a uzavřeme závorku. Následuje znak dělení / a funkce SUMA, která jako argument do závorky přebírá všechny váhy hodnot. Po uzavření závorky potvrdíme Enterem a Excel nám vrátí vážený průměr našich hodnot.

Vzorec na snímku vypočítal vážený průměr hodnot z předchozího příkladu za pomocí funkcí =SOUČIN.SKALÁRNÍ() a =SUMA().
Vážený průměr za pomocí funkcí =SOUČIN.SKALÁRNÍ() a =SUMA() | zdroj: Excel

Zaokrouhlování

K zaokrouhlování čísel na nejbližší celé číslo používáme funkci =ZAOKROUHLIT(). Na první místo za závorku zadáváme číslo nebo buňku, kde se zaokrouhlované číslo nachází, za středník potom napíšeme hodnotu, která udává, na kolik desetinných míst zaokrouhlujeme.

Kromě zaokrouhlování na nejbližší celé číslo můžeme také zaokrouhlovat dolů pomocí funkce =ROUNDDOWN() nebo nahoru pomocí funkce =ROUNDUP(). Argumenty v závorkách jsou stejné jako u funkce =ZAOKROUHLIT().

ALT. TEXT: Na snímku je Excel tabulka s číselnými hodnotami. Na každou z nich jsme použili funkce =ROUNDUP() =ROUNDDOWN() a =ZAOKROUHLIT().
Zaokrouhlování nahoru, dolů a na nejbližší číslo | zdroj: Excel

Závěrem

V tomto článku jsme prošli základní aritmetické operace, se kterými se žáci na středních školách setkávají nejčastěji. Ukázali jsme si, kde je v Excelu můžeme najít a jak se používají. Nyní už je řada na vás. Zkuste si prezentované operace naklikat i vy, ať si vše procvičíte a snáz zapamatujete.