Excel a jeho využití ve středoškolské matematice – 2. díl

7. 5. 2024 Office 365

Excel je program známý všem studentům. Kolik z vás jej ale používá k řešení školních úkolů do matematiky? Tento článek vám ukáže, jak v Excelu počítat a zobrazovat matematické funkce, jako jsou například lineární, kvadratické nebo logaritmické.

V dnešním příspěvku si ukážeme, jak si spojit látku vyučovanou ve středoškolské matematice se znalostí Excelu. Tématem tohoto článku, v pořadí již druhého, jsou funkce. Můžete se podívat na první díl, který se věnuje především základním aritmetickým operacím.

Lineární funkce

Předpis lineární funkce, který naleznete v matematických tabulkách, je y = ax + b.

Velikost čísla a ovlivní odchylku přímky od os souřadnic. Pokud je a kladné, graf bude rostoucí. Kdyby bylo naopak záporné, zapříčiní, že graf bude klesat. Pokud je větší než 1, rostoucí funkce poroste rychleji (a klesající bude rychleji klesat).

Číslo b, které přičítáme k x, udává posunutí funkce. Pokud je číslo kladné (jako například +1) posune se graf o jedno nahoru, protne tedy svislou osu y v bodě [0;1]. Záporné číslo (jako třeba -1) způsobí, že průnik s osou y se posune do bodu [0;-1].

Rozhodli jsme se vytvořit lineární graf s předpisem y = 2x + 1. Už teď tedy víme, že funkce je rostoucí a posunutá o jedna nahoru. Pro vytvoření grafu jsme do jednoho sloupečku v excelu zadali hodnoty na ose x, které chceme mít v grafu vykresleny. Do vedlejšího sloupce y jsme zadali vzorec = 2 * (souřadnice vedlejší buňky) + 1 a potažením pravého dolního rohu buňky jsme rozšířili sloupec tak, aby se nám vypočítaly zbývající hodnoty y pro dané x.

Na obrázku je ukázka výpočtu jednotlivých bodů lineární funkce.
Výpočet hodnot lineární funkce | zdroj: Excel

Pro vytvoření grafu této lineární funkce jsme myší označili našich celkem 10 hodnot a na kartě Vložení pod oddílem Grafy vybrali vhodný graf. Pro funkci je nejvhodnější bodový graf, vykreslujeme totiž závislost jedné veličiny na druhé.

Na snímku obrazovky je karta s nabídkou pro vložení grafů v Excelu.
Vložení grafu | zdroj: Excel

Když máme graf aktivní, zobrazí se nám v pásu karet další dvě možnosti: Návrh grafuFormát. S jejich pomocí si můžeme s naším výsledkem pohrát jako třeba vybrat jiné barvy a efekty nebo zdůraznit určité důležité hodnoty.

Snímek ukazuje možnosti úprav grafu na kartě  Formát
Úprava grafu | zdroj: Excel

Kvadratické funkce

U tvorby grafů kvadratických funkcí budeme postupovat podobně jako u lineárních. Předpisem kvadratické funkce je y = ax2 + bx + c. Zatímco grafem lineární funkce byla přímka, u kvadratické to bude parabola.

Na snímku je znázorněn postup při výpočtu bodů kvadratické funkce v Excelu.
Výpočet kvadratické funkce | zdroj: Excel
Na snímku je graf kvadratické funkce.
Graf kvadratické funkce | zdroj: Excel

Exponenciální funkce

Základní předpis exponenciální funkce zní y = aˆx. Základ a nesmí být roven jedné nebo nule. Vznikla by totiž konstantní funkce. Také máme podmínku, že se musí základ nacházet v intervalu kladných čísel. Existují dva scénáře, jak bude funkce vypadat. Pokud bude základ a v intervalu (0, 1), funkce bude klesat. Rostoucí exponenciální funkce nastane tehdy, když se bude základ nacházet v intervalu (1, ∞).

Na snímku jsou znázorněny dva grafy. První z nich je stoupající exponenciální funkcí, v druhém případě je exponenciála klesající.
Ukázka grafu rostoucí i klesající funkce | zdroj: Excel

Lineární lomená funkce

Předpis lineární lomené funkce je trochu složitější, máme totiž nově neznámou i ve jmenovateli. Obecný předpis zní y = (ax + b)/(cx + d). Grafem funkce je hyperbola.

Na snímku je ukázka grafu lineární lomené funkce v Excelu.
Graf lineární lomené funkce | zdroj: Excel

Logaritmické funkce

Výpočtům logaritmické funkce jsme se již trochu věnovali v minulém díle. Pro výpočet dekadického logaritmu čísla x je vhodné použít funkci =LOG() s číslem x v závorce. Funkce =LOGZ() s jedním parametrem v závorce také vrátí hodnotu dekadického logaritmu zadaného čísla. V případě, že chceme počítat logaritmus o jiném základu, zadáme do závorky funkce =LOGZ() čísla dvě: nejprve hodnotu čísla, jehož logaritmus chceme vypočítat, poté středník následovaný hodnotou základu počítaného logaritmu.

V ukázce jsme pro porovnání použili obě funkce. Přiřadili jsme oběma stejné hodnoty x, ale různé základy. Oranžová funkce znázorňuje logaritmus o základu 10, žlutá funkce ukazuje logaritmus o základu 3000.

Na snímku jsou znázorněny dva logaritmické grafy, jeden dekadický, druhý se základem 3000.
Logaritmické grafy | zdroj: Excel

Abychom grafy mohli porovnat, museli jsme upravit popisky os, aby souhlasily. Při kliknutí na hodnoty na jedné z os se vpravo zobrazí pás s názvem Formát osy. V sekci Možnosti osy nastavíme minimum a maximum tak, aby souhlasilo s druhým grafem a abychom mohli srovnat rozdíly v zakřivení obou funkcí. Díky tomu můžeme říct, že logaritmus o základu 3000 roste pomaleji než logaritmus o základu 10.

Ještě lepší pro porovnávání dvou či více grafů je logaritmické měřítko, které můžeme nastavit také v oddíle možnosti osy.

Na snímku jsou grafy logaritmických funkcí společně s rozbalenou kartou, kde můžeme upravovat podrobnosti ohledně grafů.
Formát osy | zdroj: Excel

Goniometrické funkce

Trochu jiné bude počítání a vytváření grafů goniometrických funkcí. Jedná se totiž o periodické funkce, jejichž průběh se vždy zopakuje po určitém intervalu. Funkce, které budeme pro výpočet používat, požadují zadání hodnot v radiánech. Na to můžeme použít funkci =RADIANS(), která čísla ze stupňů na radiány převede.

Na snímku je ukázka toho, jak můžeme pomocí funkce =RADIANS převést hodnoty ve stupních na radiány.
Převod na radiány | zdroj: Excel

Sinus a kosinus

Nyní už můžeme přejít k samotnému výpočtu. Funkce, které nám pomůžou, budou =SIN() a =COS(). Nesmíme zapomenout dosadit hodnotu v radiánech, a poté vytvoříme graf. Tady si musíme dávat pozor.

Pokud bychom pro vytvoření grafu označili sloupeček s radiány a s vypočtenými hodnotami funkcí sinus a kosinus, mnoho bychom se z grafu nedozvěděli. Na ose x by totiž byly místo stupňů radiány. Proto musíme označit jak sloupeček se stupni, tak s vypočtenými hodnotami funkcí. Sloupeček s radiány pro vytváření grafu nepotřebujeme, slouží nám pouze k výpočtu hodnot.

Snímek ukazuje tabulku vypočtených hodnot funkcí sinus a cosinus a jejich grafy.
Grafy funkcí sinus a kosinus | zdroj: Excel

Pokud chceme mít funkce zkombinované v jednom grafu, nejvíce se hodí spojnicový graf. Vytvoříme jej označením sloupce se stupni, obou sloupců s výpočty zároveň a zvolením patřičného grafu na kartě Vložení.

Snímek ukazuje funkce z předchozího snímku vynesené do jednoho grafu.
Sinus a kosinus v jednom grafu | zdroj: Excel

Tangens a kotangens

Podobně, jako jsme to udělali před chvílí, můžeme při výpočtu hodnot funkcí tangens a kotangens využít =TG() a =COT(). Tyto funkce nám během vteřiny spočítají hodnoty, ke kterým bychom jen těžce došli sami.

Snímek ukazuje výpočet hodnot pro funkce tg a cotg.
Tangens a kotangens | zdroj: Excel

Kombinovaný graf

Kombinovaný graf slouží k vynesení a znázornění různých hodnot do jednoho grafu. Tyto hodnoty bychom navzájem obtížně srovnávali, obzvlášť, když se jedná o veličiny s rozdílnými jednotkami. Často bychom také pro každou použili jiný typ grafu. V našem fiktivním příkladu se jedná o srovnání průměrných teplot vzduchu a výšky sněhu v různých měsících.

Na snímku je ukázka toho, jak může vypadat tabulka před vytvořením kombinovaného grafu. Hodnoty ve sloupcích mají rozdílné jednotky, jedná se o stupně a centimetry.
Tabulka s hodnotami různých veličin | zdroj: Excel

Po vytvoření tabulky vše označíme a na kartě Vložení zvolíme kombinovaný graf. Pokud vše uděláme správně, výsledkem bude graf, který v sobě pojí dva různé typy. U nás je to např. spojnicový sloupcový. V tomto kroku zkontrolujeme, zda vše odpovídá a zda se naše hodnoty netransformovaly někam, kde být nemají.

Na snímku je ukázka toho, jak vypadá kombinovaný graf čerstvě po vložení. Osa y zde znázorňuje hodnoty dvou různých veličin.
Kombinovaný graf bez úprav | zdroj: Excel

To ale není všechno. Graf jsme sice vložili správně, ale naše práce tím nekončí. Bez správné úpravy os totiž není vůbec poznat, co má graf znázorňovat. Osa y zde znázorňuje hodnoty dvou různých veličin. Graf upravíme, aby obsahoval osu y pro každou veličinu zvlášť.

Na kartě Návrh grafu klikneme na Změnit typ grafu. Pro vložení druhé osy y vybereme v nově otevřeném okně možnost Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose. Ve spodní části okna zatrhneme políčko u té řady, kterou chceme mít na vedlejší ose (osa vpravo). Poté potvrdíme tlačítkem OK.

Obrázek ukazuje okno Změnit typ grafu, kde můžeme přidat druhou osu do grafu.
Vkládání druhé osy y | zdroj: Excel

Závěr

V tomto článku jsme se zaměřili především na výpočet hodnot funkcí a tvorbu jejich grafů. Věříme, že nově nabyté znalosti využijete třeba v hodinách matematiky nebo fyziky.